Máme otevřeno každý den 8-18 ! Těšíme se na Vás.

Obchodní podmínky

1   Kontaktní údaje prodávajícího

Dominika Husáková Tyradosti

usmev@tyradosti.cz

+420 724 317 421

identifikační číslo: 04705921

Se sídlem na adrese Masarykova 379, Kačice 27304

Prodávající je provozovatel on-line obchodu s květinami a doplňkovým zbožím umístěného na internetové adrese www.tyradosti.cz .

2   O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu www.tyradosti.cz  a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu TYRADOSTI v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do týdne a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 900 kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: usmev@tyradosti.cz .

3   Objednávka a kupní smlouva

Elektronickou on-line objednávkou na portálu www.tyradosti.cz  Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa doručení neprodleně kontaktovat dodavatele na tel. +420 724 317 421 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4   Doručení

Dodavatel je zároveň i přepravcem a objednávky doručujeme v oblasti do 20 km od obce Kačice (PSČ: 27304). V případě větší vzdálenosti nás nejdříve kontaktujte telefonicky na čísle +420724317421.  Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v časovém rozmezí +- 1 hodiny od požadovanému času (který je potřeba uvést v poznámce objednávky), kterou si kupující objednal. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost fakturačních i dodacích informací (adresy, telefonních čísel a dalších specifikací), které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Doručení zboží je možné následující den, to platí i pro osobní vyzvednutí objednávky v našich kamenných prodejnách. Při požadavku doručení objednávky ve stejný den jako vytvoření objednávky nás prosím nejdříve telefonicky kontaktujte.

Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

Předání a reklamace

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu emailem na adrese usmev@tyradosti.cz nebo telefonicky na čísle +420 724 317 421, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Kupující je povinen zdokumentovat a prokázat vzniklou vadu a to ve lhůtě 24 hodin od převzetí objednávky. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

Stornování objednávky

Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: usmev@tyradosti.cz. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

5      Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.         

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.